& Premium 12 2017.10.20 / マガジンハウス

 

shapre

時代を超えて、いいもの。

 

shapre

& Sustainable Days by Frosch

photo : Takashi Ehara

text : Seika Yajima

 

shapre

 

shapre

 

shapre

My Long Time Favorite 

poto : Keiko Ichihara, Kazufumi Shimoyashiki, Satoko Imazu, Yuka Uezasawa

text : Tokiko Nitta, Kyosuke Nitta, Akane Watanuki, Hiromi Kajiyama

 

 

 

 

 

 

<< NEW | TOP | OLD>>